דף הבית המלץ לחבר על האתר צור קשר הערות ותגובות הפוך לדף הבית  
מילת חיפוש :
הצטרף עכשיו:
תורת חיים
מאמרי הגות בתורה
עיונים בחומש בראשית
עיונים בחומש שמות
עיונים בחומש ויקרא
עיונים בחומש במדבר
עיונים בחומש דברים
הגות עיון ומחשבה
דברי חכמי הדורות
לקח הנביאים
מילון מושגים
עיון פילוסופי
התגלות היסטורית
חכמת הכתובים
הלכה ברורה
עקרונות בחינוך
רעיה ואיש
אקדמיה-ביקור וביקורת
הוגים וחכמים אורחים
מהות התפילה
שירה ופיוט

מאמרי הגות בתורה

פרשת בשלח: עולם חסד יבנה

הרמב"ם כותב ששלש עשרה מידות הרחמים הן תשובה לשאלתו של משה "הודיעני נא דרכיך ואדעך". מה משמעותו של הדגש על מידות אלה דווקא ומהי משמעותה של 'הליכה בדרכיו'?

בשבת בשלח נקרא בשירת הים, את הפסוק, שאף מופיע מדי יום בסידור התפילה "זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארממנהו".

 

הגמ' בשבת (קל"ג, ב') מביאה שתי דעות באשר לפירושו של "זה אלי ואנווהו". בדעה השניה, "אבא שאול אומר "ואנוהו- הוי דומה לו. מה הוא חנון ורחום אף אתה היה חנון ורחום".

 

מפרש רש"י: "לשון אנוהו אני והוא. אעשה עצמי כמותו לדבק בדרכיו". (על דברי רש"י נשאלת השאלה: איך אפשר לעשות עצמי כמותו?)

 

בפרשת ראה נאמר (דברים י"ג ה') "אחרי ה' אלקיכם תלכו..".

 

שואלת הגמרא במסכת סוטה י"ד, א, "וכי אפשר לו לאדם להלך אחר השכינה"? ... אלא להלך אחר מדותיו של הקב"ה מה הוא מלביש ערומים... אף אתה הלבש ערומים, הקב"ה ביקר חולים... אף אתה בקר חולים. הקב"ה ניחם אבלים... אף אתה נחם אבלים". (סוטה י"ד, א).

 

שני המקורות, ועל סמך שני פסוקים שונים, מלמדים שמשמעות היות כמוהו, ולילך אחריו היא ללכת אחר מידותיו ולנסות להדמות לו, וזאת דרך מה שאנו יכולים לזהות כהנהגותיו בבריאה/במציאות הסובבת אותנו, (מידות כגון חנון, רחום, מלביש ערומים וכו')

 

ואכן בספר המצוות מפרט הרמב"ם את מצוות "הליכה בדרכיו" על פי הלשון שראינו זה עתה בספר דברים. וז"ל במצווה ח':

 

"הוא שציוונו להדמות בו יתעלה כפי היכולת והוא אמרו והלכת בדרכיו (דברים כ"ח, ט). וכבר נכפל הציווי ואמר "ללכת בכל דרכיו" (דברים י', י"ב) ובא בפירוש, מה הקב"ה נקרא חנון אף אתה היה חנון וכו'.... שרצה לומר ההידמות בפעולותיו הטובות והמידות הנכבדות שיתואר בהם הא-ל יתעלה על צד המשל יתעלה על הכל עילוי רב".

 

ובמשנה תורה, הלכות דעות א', ו': "ומצווים אנו ללכת בדרכים אלו הבינוניים, והם הדרכים הטובים והישרים שנאמר והלכת בדרכיו. כך למדו בפירוש מצווה זו: מה הוא נקרא חנון, אף אתה היה חנון... ועל דרך זה קראו הנביאים לא-ל בכל אותן הכינויים - ארך אפיים ורב חסד צדיק וישר תמים גיבור וחזק וכיו"ב.. להודיע שהם דרכים טובים וישרים, וחייב אדם להנהיג עצמו בהן ולהדמות אליו כפי כוחו".

 

מהמקורות אותם סקרנו ניתן ללמוד כמה מסרים משמעותיים וננסה ב"ה לחשפם.

 

ראשית, כפי שאמרנו, יש מצוות עשה מפורשת ללכת בדרכיו של ה', כאשר משמעות הדברים היא לדבוק במה שאנו מזהים כהנהגותיו/מידותיו של הקב"ה בבריאה ולנסות לחקותם. יכולה זו להיות מידת האמת ככתוב "חותמו של הקב"ה אמת", או מידת החכמה הניבטת אלינו מכל דבר סביבנו, או כל מידה אחרת המבוססת על צדק ושלמות שהרי ה"צור תמים פעלו, וכל דרכיו משפט".

 

שנית, יש להבחין, שיש כאן דגש על דבר מן הדברים שמייחד ביותר את הוראת התורה ומהווה אחד מיסודותיה- סודותיה (כביכול) הגלויים לכל עין.

 

היה חנון, היה רחום, היה מבקר חולים, היה מלביש ערומים. המשותף הוא: היה פועל פעולות המיישם את ערכיו. ההליכה בדרכיו, היא מכווננת ישום, פעולה ועשיה. כמובן שכוללת מחשבה שכלית אך הפעולה- הישום בפועל הוא הדגש קודם לכל. 

 

ענין זה הוא אחד מייחודי התורה, בחינת "לבדו", יחודי, של חכמת ישראל: על כל ערך חיובי להתבטא בחיי האדם בפועל, בפרטים הקטנים שהם "עשה" או "לא תעשה". הדגש היהודי ש"גדול תלמוד המביא לידי מעשה" מחד, ו"שאחרי המעשים נמשכים הלבבות" מאידך, יוצר תהליך רציף של הפנמה, במעגל מתמיד של מעשה אמוני, ולימוד מהותו.

 

יתירה מכך, עצם המיקוד בו ית' כמודל לחיקוי (מה הוא - אף אתה), מכוון את מי שמעיין, ומכריחו, להשתדל לפתח דרך משקפת התורה, קנה מידה מעשי ומחשבתי הרחב ביותר האפשרי, בכל אשר יפנה, שהרי מלוא כל הארץ כבודו. 

 

אם כך: ראינו ציווי להליכה בדרכיו שמשמעותו דבקות במה שאנו יכולים לזהות כהנהגות הקב"ה בבריאה, היינו עשייה בפועל של מעשים צודקים, שלמים ככל האפשר, בראי ההלכה ובמשקפת התורה, ובכל עת, מתוך תפישה של שאיפה לעשיית הנכון בכל רגע ורגע. כדברי החובות הלבבות בהקדמה: "כי מצוות התורה יש תכלית למספרן והן מגיעות עד סך ידוע והוא תרי"ג מצוות. אך מצוות השכל כמעט שאין להם תכלית, כי בכל יום יוסיף האדם דעת בהן".

 

---


בפרשת כי תשא: משה מבקש מה' שתי בקשות: "ועתה אם מצאתי חן בעיניך הודיעני נא את דרכך ואדעך למען אמצא חן בעיניך וראה כי עמך הגוי הזה" (שמות ל"ג, י"ג). בקשתו השניה "ויאמר הראני נא את כבודך".

 

עוברת התורה מספר פסוקים, בהם מתוארת אמירתו של ה' אל משה לפסל לו שני לחות אבנים כראשונים ולעלות להר סיני לבדו. לאחר עלייתו מתרחש המעמד הנשגב שבו נאמרות שלש עשרה מידות הרחמים: "וירד ה' על פניו ויקרא--- ה' ה' א-ל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת וכו'. (שמות ל"ז ו')

 

מלמד הרמב"ם שהקריאה בשלש עשרה מידות הרחמים הן תשובתו של הקב"ה לשאלתו של משה הראשונה. שלש עשרה המידות הן תארי הפעולה של הקב"ה, ובלשון התורה – דרכיו. וז"ל: "הדרכים אשר ביקש ידיעתם, והודיעוהו אותם, הם הפעולות הבאות ממנו ית', והחכמים קראו אותם "מידות"... כוונת הדברים היא שהוא פועל פעולות מתמידות שמרחם בכל עת וחונן בכל עת, והכל- ללא הרף.

 

מלמד עוד הרמב"ם שמשה רבינו שאל שאלה זו כי רצה ללמוד את מה שאנחנו ניסינו לענות עליו כאן: מהם "דרכיך"? "הודיעני נא את דרכיך ואדעך"....

 

כותב הרמב"ם שרצה משה רבינו להבין את דרך פעולתו של הקב"ה ע"מ שיוכל ללכת בדרכיו, ולחקותו בהנהגתו הוא את בני ישראל בפעולותיו. ושלש עשרה מידות הרחמים היו התשובה: ידיעת שלש עשרה המידות בדווקא כפי תשובת ה', היא התשובה לשאלת משה "הודיעני נא את דרכיך". וז"ל: "ואלו הפעולות הבאות ממנו ית' בחוק המצאות בני האדם והנהגתם, וזאת היתה אחרית כוונת שאלתו".

 

לאור זה אנו למדים את המקור מהתורה לדבריו של אבא שאול בגמ' במסכת שבת שראינו: משה רצה ללכת בדרכיו ולהנהיג כמותו, בפעולותיו הוא, דרך הבנת פעולותיו של הקב"ה (אעשה עצמי כמותו לרש"י), ובכך לקיים את זה א-לי ואנווהו כפי הסבר אבא שאול בגמ'.

 

---


יש לשים לב לכל הדוגמאות שמביאה התורה ב"כי תישא" בתשובה למשה כשיטת הרמב"ם: מכל הפעולות האפשריות המתמידות הבלתי סופיות של ה', שיכולה היתה התורה להדגיש לנו, לימדה אותנו דווקא את שלש עשרה מידות הרחמים. היינו, פעולותיו המנהיגות של ה' הן פעולות שהן כולן גמילות חסדים ורחמים, היינו חסד ושותפות מלאה וסוככת עם כל אדם (כתינוק ברחם אימו): רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת וכו'. כך גם בגמרות שראינו, חנון, רחום, מבקר חולים, מלביש ערומים.

 

אנחנו אומרים בכל יום "המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית". הבריאה מחודשת בכל רגע ורגע, "בכל יום" -בכל פרק זמן, "תמיד"- ללא הפסקה.

 

מרגע ה"בראשית ברא", מזומן לנו על כרחנו עולם מופלא, שכולל כל דבר שאי פעם התוודענו אליו, כולל עמידה זו על דעתנו עצמה, בחזקת הנאמר באבות ד': "על כרחך אתה נוצר, ועל כרחך אתה נולד, ועל כרחך אתה חי וכו' ". הדבר מעולם לא היה תלוי בנו, המקבלים, המוצאים את אשר אנו מוצאים, יהיה אשר יהיה, מחודש תמיד בכל עת- מחדש.

 

למתבוננים יוצא גם מכאן, שלמעשה, כל הבריאה, ובנין העולם עד עתה, עתה, ומעתה, הם מעשה של "חסד"-של -אמת מתמיד, של גמילות חסדים, וזאת מצד הטובה שנעשית לנו בזה, בקריאה ומצווה למלא את תכליתנו בהליכה בדרכיו. בדבקות בפעולותיו.

 

ולכן, מובן מעתה מדוע התשובה למשה מכל הדברים היא "ה' ה' א-ל רחום וחנון", ומדוע הדוגמאות בגמרות הן דוגמאות ממוקדות גמילות חסדים. שהלא על כך עומד העולם ממש: על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, כדברי שמעון הצדיק (אבות א', ב'). ישנם רחמים וחסד מתמידים בבסיס הבריאה כולה, בכל רגע, כפי שביארנו.

 

יוצא מכאן, שהאדם המחקה את דרכיו של הקב"ה כגומל החסדים, הוא זה המשתתף במעשה הבריאה, "בתיקון עולם" באופן פעיל, ועל כך אומר דוד המלך ע"ה (תהלים פ"ט): "כי אמרתי עולם חסד יבנה".

 

ואכן הגמרא בסוטה י"ד, א' בהמשך לדברים שראינו קודם לכן אומרת": "דרש ר' שמלאי תורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים".

---


יש לזכור, שגמילות חסדים אינה רק כלפי אחרים כי אם גם כלפי עצמך ככתוב "גומל נפשו איש חסד" (משלי י"א, י"ז). משמעות הדברים היא שכחלק מעבודת ה' שלו, על האדם לגמול חסדים גם עם גופו, נפשו ונשמתו ולהיות קשוב מאד לצרכיו הוא, לשמירת גופו, ובעיקר לבנין נפשו, וזאת בהתאמה מדוקדקת למתנות שמזהה שנטבעו בו משחר היותו, כמו גם המשך בנין דברים שרכש.

 

המעגל השני הוא בני משפחתו. היה גומל חסדים בביתך כלפי אשתך, ילדיך, הוריך ומעגל משפחתך הרחב יותר וחבריך. ובמעגל שלישי הרי שכניך, עירך והכלל ישראל. אין לדלג ויש למצוא את האיזונים הנכונים בין גמילות חסדים במעגל הפרטי והכללי.

אי'ל
תגובה לכתבה תגובה לכתבה תגובה לכתבה לחץ לתגובות לכל הכתבות לכל הכתבות הדפסת כתבה הדפסת כתבה שלח לחבר שלח לחבר הצטרף אלינו הצטרף אלינו
כתבות נוספות
'ויותר יעקב לבדו'-טעמים ביחודו של עם ישראל
מאבקו של יעקב כנגד שרו של עשו באותו לילה חשוך, מהווה סימן לדורות למאבקינו מול עמים ואימפריות. כמו יע...
אי'ל
'לא תשיך לאחיך': התבוננות עקרונית על איסור ריבית
התורה אוסרת על בן ישראל להלוות או ללוות בריבית מבן ישראל אחר. לאחר סקירה קצרה על סוגי הריביות האסורו...
אי'ל
עוד בערוץ
תגובות
חדש באתר
בניית אתרים Media 4U