דף הבית המלץ לחבר על האתר צור קשר הערות ותגובות הפוך לדף הבית  
מילת חיפוש :
הצטרף עכשיו:
תורת חיים
הגות עיון ומחשבה
דברי חכמי הדורות
לקח הנביאים
מילון מושגים
עיון פילוסופי
התגלות היסטורית
חכמת הכתובים
הלכה ברורה
עקרונות בחינוך
הגות חכמי החינוך
מבחר ממקורות אחרים
רעיה ואיש
אקדמיה-ביקור וביקורת
הוגים וחכמים אורחים
מהות התפילה
שירה ופיוט

הגות חכמי החינוך

פרי מפואר

התורה מזהירה שכל מי שיתן את זרעו למולך יכרת. איך נוגעת אזהרה זו לימינו ומדגישה בכך את חשיבות הילדים מחד ואת "השמים שבתורה" מאידך
הדברים הבאים מבוססים על שיעור של מו"ר הרבי"גשליט"א שניתןבתשס"ד בליווי כמה הסברים ומקורות תומכים נוספים. אקווה שאהיה צינור נאמן להביע את עיקרי שיעורו. ואם תמצאנה שגיאות בדברים שלהלן, שלי הן.
 
בפרשת קדושים, ויקרא כ', ב'-ג', כותבת התורה: "וְאֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל תֹּאמַר אִישׁ אִישׁ מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל וּמִן הַגֵּר הַגָּר בְּיִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יִתֵּן מִזַּרְעוֹ לַמֹּלֶךְ מוֹת יומת".

רבינו בחיי (בן אשר) מביא במקום את ביאור הרמב"ם ב"מורה נבוכים" באשר למהותה של העבודה זרה ל"מולך", וז"ל: "והרב ז"ל כתב בספר המורה בטעם המולך, כי עובדי האש בזמנים ההם היו עושין תחבולות לחזק אמונתם והיו מפרסמים שכל מי שלא יעביר בנו ובתו באש ימותו בניו... ואין ספק כי כל אחד ואחד היה משתדל לעשות כן לרוב חמלתו ופחדתו על הבן ולמעוט היזק הבן (ולקותו) [וקלותו] בכך שלא היה אלא להעבירו על האש..."

אמר רבינו בחיי אמר הרמב"ם, שלמעשה היתה ההקרבה ל"מולך" סוג של תרמית שנעשתה על ידי ראשי אותה ע"ז. אלה פרסמוה כ"סגולה" שמהותה היתה העברת הילדים באש ע"מ למנוע מהם רעה כלשהי. נחלקו המפרשים בהאם הגיעו הדברים עד כדי כך שעינו ילד עד מוות אם לאו (ראה פירוש הרמב"ן לויקרא י"ח, כ"א, וסנהדרין ס"ד:). אך בכל אופן, מדובר היה בהשחתת גופם של הילדים באופן מכוון בדרגה זו או אחרת.

בפסוק ג' מוסיף הכתוב: "וַאֲנִי אֶתֵּן אֶת פָּנַי בָּאִישׁ הַהוּא וְהִכְרַתִּי אֹתוֹ מִקֶּרֶב עַמּוֹ כִּי מִזַּרְעוֹ נָתַן לַמֹּלֶךְ לְמַעַן טַמֵּא אֶת מִקְדָּשִׁי וּלְחַלֵּל אֶת שֵׁם קָדְשִׁי:

וממשיך רבינו בחיי: " ומפני זה עמדה התורה כנגד זאת הפעולה מאד ועשתה בה מן החזוקים מה שלא עשתה בשאר מיני עבודה זרה, ו"זהו שאמר למען טמא את מקדשי. והגיד לך הכתוב במי שעושה כן שהקב"ה יכרית זרעו, זהו שאמר ושמתי אני את פני באיש ההוא ובמשפחתו והכרתי אותו, כי כנגד מה שחשב במעשה הזה שיחיו בניו ויתקיים זרעו הודיענו שיאבד ויכרת זרעו, מדה כנגד מדה, עד כאן".

מסביר ר"ב, את הדגש שנראה להלן גם בפירוש הרמב"ן, שלמעשה יש כאן יחס מיוחד של התורה דווקא כנגד הבל העבודה זרה הזו, במידה כנגד מידה. ואותו בן ישראל שיתפתה לעובדי ע"ז במחשבה שע"י השחתה זו יצור הגנה לילדיו, דווקא הוא, "יאבד ויכרת זרעו".

ויש לנסות ולהבין מספר נקודות עקרוניות:

  • מדוע דווקא כאן הדגישה התורה מידה כנגד מידה ו"עשתה בה מן החיזוקים"? מדוע מדגישה התורה דווקא מעשה נתעב זה מכל סוגי הע"ז שהיו בזמנם?
  • מדוע רואה התורה את מעשה ה"מולך", שנעשה באיזה שדה נידח ע"י עובדי ע"ז, כסותר קדושה ברמה הגבוהה ביותר עד כדי שמקשרת אותו למקדש, ככתוב "לְמַעַן טַמֵּא אֶת מִקְדָּשִׁי וּלְחַלֵּל אֶת שֵׁם קָדְשִׁי"?
  • עוד יש לשאול: בימינו, משנפסקה הע"ז כמעט בכלל, וכל שכן מסוג מסוים זה, מה לנו ולאזהרה חמורה זו? איזו נקודה עקרונית מובעת פה, דרך קיצוניות ההקרבה ל"מולך" ששומה עלינו לאמצו ולזכרו גם בימינו?

ראשית יש להבחין, שרש"י במקום, מבאר את הביטוי "למען טמא את מקדשי" שלא כפשוטו, ואומר: "את כנסת ישראל שהיא מקודשת לי", כלשון (ויקרא כא) ולא יחלל את מקדשי: כלומר, שאליבא דפירוש רש"י, המקריב ל"מולך" מטמא את כנסת ישראל כולה, כלומר, עושה מעשה העומד בניגוד מלא לטהרת עם ישראל למהותו ולמטרתו.

שני פרקים קודם לכן (י"ח, כ"א), על הפסוק "וּמִזַּרְעֲךָ לֹא תִתֵּן לְהַעֲבִיר לַמֹּלֶךְ וְלֹא תְחַלֵּל אֶת שֵׁם אֱלֹקֶיךָ אֲנִי ה'", מרחיב הרמב"ן את היריעה באשר לפרטי הע"ז הנ"ל ועיין שם. ברם, בסופו של אותו מאמר כותב הרמב"ן כך: "ועל דרך האמת ישראל זרע הקודש נולדים בבית ה', וזה טעם "אשר ילדו לי", והנה המקריב אותו למולך מטמא מקדשו ומחלל שמו הגדול, כלשון ולא יחלל זרעו בעמיו (להלן כא טו) ולכך אמר בו, ואני אתן את פני באיש ההוא (שם כ ג), ושמתי אני את פני באיש ההוא (שם פסוק ה), והמשכיל יבין":

חילול הזרע ע"י הפקרתו לע"ז נתעבת "כלשון לא יחלל זרעו בעמיו", עומד בסתירה גמורה למהות "ישראל זרע הקודש נולדים בבית ה'". ישראל נולד בקדושה וטהרה הראויים לעליה עדי בית ה', כלומר עדי ההכרה בשמו הגדול ואחדותו יתברך. ולכן, המפקיר זרע קודש לנזק טומאת עבודה זרה, מחלל במעשהו את כלל כנסת ישראל, שהרי אין מקום ולו לקמצוץ טומאה בהקשר זה.

ואכן בפרשת קדושים בה פתחנו אומר הרמב"ן (כ', ג'): "למען טמא את מקדשי לשון רש"י, את כנסת ישראל שהיא מקודשת לי. וכבר רמזתי זה (לעיל י"ח, כ"א) איך תטמא כנסת ישראל שהיא מקודשת לשמו הגדול באיש אחד אשר יחטא".

ומביא את הגמרא בברכות ל"ה, ב': "וכבר רמזו זה במדרשם, שאמרו (ברכות לה:) כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו גזל להקב"ה (רש"י- "גוזל להקדוש ברוך הוא" - את ברכתו) וכנסת ישראל, שנאמר (משלי כח כד) גוזל אביו ואמו וגו', אין אביו אלא הקב"ה ואין אמו אלא כנסת ישראל, חבר הוא לאיש משחית, חבר הוא לירבעם בן נבט שהחטיא את ישראל לאביהם שבשמים (עכ"ל הגמרא)"

וממשיך הרמב"ן זצ"ל: "כי החפץ ביצירה שיברכו עליה לשמו הגדול, משם יהיה קיום העולם, ואם לאו יתעלה בשמו הגדול ומסתלקת השכינה מישראל, וכל שכן כשיקריב הפרי למולך שהוא מתעב את גאון יעקב ומשכנו".

הגמרא בברכות שמביא הרמב"ן, פותחת לנו צוהר להבנה עקרונית וחשובה מאין כמותה, שבידה לשפוך אור על דברי התורה בנוגע לנותן זרעו ל"מולך" מחד, ועל היחס המחשבתי והמעשי הראוי כלפי ילדינו מאידך.

אומרת הגמרא: מי שנהנה מהעולם בלא ברכה, גוזל כביכול לקב"ה את ברכתו (כביאור רש"י), ובכך מחמיץ למעשה את מהות עבודת ה', את מהותו כאדם, ואת ומהות העולם שסביבו. החמצה זו עקרונית עד כדי שהגמרא קוראתו "חבר לירבעם בן נבט", מחטיאם של ישראל, שהקריב עגלים בפרהסיא לע"ז.

וביאור הענין הוא: כל הבריאה כולה מיועדת לאדם, למען יעלה בה לדרגה מתגברת והולכת של הכרה בשמו של הקב"ה. זוהי מהותה של עבודת האדם. כל מעשה נכון, כל מצוה, כל ברכה, מחזקים למעשה את האדם להיותו דבק באמת. ולהיות דבק באמת משמעו להיות דבק בקב"ה "שחותמו אמת".

כאשר אדם מברך על פרי, או על כל דבר אחר שמחייב ברכה או הכרת הטוב, הרי שאין הוא עושה זאת כתוצאה מאיזשהו צורך אצל הקב"ה, שהרי צורך במובן שלנו מורה על חסרון מסוים שיש למלאו, מה שלא שייך אצלו ית'. אלא, כשמברך אדם, ומתמקד בטוב אשר לו, הוא למעשה מחנך עצמו להכרה עמוקה ונכונה יותר של "קונה הכל", אשר ממנו כל מה שאי פעם היה הווה או יהיה לאדם. וזו לשון הרמב"ן "מברך עליה לשמו הגדול שמשם יהיה קיום העולם". זהו רצון ה' ("חפץ ביצירה"): שיתחנך האדם להכיר בשמו הגדול, ש"משם יהיה קיום העולם".

המברך ברכה מיישם למעשה שני עקרונות 1) מודה (גם לשון תודה) על האמת מצד הפנמת הכרתו את המקור לכל מה שיש לו, קונה הכל, ו-2) שמח בטוב ומכיר בו. ובהיות האדם מודה על האמת מחד, מכיר בטובה ושמח בה לפני ה', אזי נהפכת ברכתו להתפשטות שם ה' בעולם, כהסבר הרש"ר הירש על המושג "ברכה" (בראשית ב' ג' , י"ד י"ט, כ"ד י"א ושמות י"ח, י"א).

דברי הרמב"ן בהמשך מעניקים לנו את היסוד לחבר את כל האמור מעלה לכדי תמונה שלמה.

אין הכרת הטוב יותר עמוקה בטובת האלוקים לאדם מאשר הפרי המפואר הזה שנקרא ילד, ואם יש "חפץ ביצירה שיברכו עליה לשמו הגדול" הרי שילד מבטא רעיון זה ביותר. אם כדברי הגמרא, מי שאינו מכיר בפרי העץ או האדמה, כבר גוזל את ברכת ה' (רש"י הנ"ל), הרי שקל וחומר שמי שאינו מכיר בחשיבות פרי הבטן על אחת כמה וכמה.

וזה העקרון עליו מצביע הרמב"ן באומרו "וכל שכן כשיקריב הפרי למולך שהוא מתעב את גאון יעקב ומשכנו". הפרי הראוי ביותר לברכה ולהכרת הטוב כלפי הקב"ה הם הילדים שמקבל האדם אם זכה!

הילד מאפשר לאדם להכיר את בוראו ואת נפלאותיו, ודרך גידולו יכול ביותר להתחבר לבוראו ולהכיר בטובה שעושה לו ובמטרה שלשמה בא לעולם הזה. ומי שזורק ילד למולך, או בימינו, מי מפקירו לנפשו לגלי החברה הסוערים ושגיונותיה, הרי שאין השחתה גדולה יותר מכך! המוסר את זרעו ל"מולך", הרי שעוקר בזאת את מהות היותו בן ישראל והיא הכרת שמו הגדול. ולכן, מקבל כלשון רבינו בחיי על אתר, מידה כנגד מידה של "וְהִכְרַתִּי אֹתוֹ מִקֶּרֶב עַמּוֹ כִּי מִזַּרְעוֹ נָתַן לַמֹּלֶךְ" וטמא בכך את מקדשי, קרי את כנסת ישראל, ר"ל, את כל הרעיון שעליו נוסד העם ושבו מיטהר והוא עבודת ה' וידיעת שמו הגדול.

ועוד עקרון יש ללמוד מכאן: דווקא בעולם השפע המערבי בו יכול האדם לרכוש כמעט כל אשר בו יחפץ, אנו פוגשים אנשים רבים שנמצאים בדכאון. לפי התורה הסיבה לכך אף היא נמצאת בעקרון שהראינו: האלוקים ברא את העולם, את האדם המתאים לעולם, ואת נשמתו, במטרה, כדברי הרמב"ן, "שיברכו עליה לשמו הגדול", שיכיר האדם את בוראו כפי שאמרנו. וכשאינו מכירו, הרי שנשמתו בכאב על שאינה מקיימת את תכליתה. האדם מחמיץ ומחפש תחליפים אחרים למלא את החסר לו, והם לעולם אינם שלמים ללא התורה וללא ההדרכה הנ"ל.

אם נעביר את רעיון המולך להקשר מופשט נראה כיצד העקרון הנצחי שנראה לכאורה כקשור אך לתקופה עתיקה, נוגע לימינו, ולחיינו. כהורים ו/או מחנכים, יש לזהות שכל מה שנעשה עם הילד בעולם הזה נוגע לנקודת ההשקפה שלנו באשר לחשיבותו ולמקומו של הילד בחיינו, ולמקומה של הכרת הטוב בעבודת ה' שלנו.

ילד ניתן לאדם שע"י זה יש לו את האפשרות לזכותו ואת עצמו לחיי העולם הבא. וזו זכות גדולה שהכל מתגמד לצידה. העולם הבא נקרא בלשון חכמים עולם האמת. מה שניתן לנו להבין בהקשר זה, הוא שמדובר במציאות שבה אדם מתוודע לתמונה האמיתית והרחבה ביותר ביחס לחייו. ובאם מטרתנו להביא את ילדינו לחיי העולם הבא, הרי ששומה עלינו לנסות לכוון להסתכלות רחבת הקשר ככל שניתן כבר בעולם הזה. לאחר שהכרנו בחשיבות הפרי המפואר הזה, עלינו להתבונן היטב מה מטרת העבודה שלנו עמם, ומהי הדרך הנכונה ע"מ לסייע בידם ובידינו להיות עבדי ה' נאמנים, מכירים בטוב ומתקדשים בטהרתו.

והמפקיר את ילדו הוא כמוסרו ל"מולך" המודרני של הפקרות ורדיפת תענוגים בלתי פוסקת. רדיפה כזו המאפיינת את העולם המערבי ככלל, מנוגדת במהותה לחשיבה ע"ס ההקשר הרחב ביותר האפשרי לנו, שהוא הקשר "עולם הבא", הרוחני, כפי שהסברנו, שכן כולה מבוססת על גירויים ומילוים המיידי ורדיפת סיפוקים חדשים ללא הרף.

יה"ר שנזכה כולנו לראות בטוב ה' ולהכיר בברכתו על כל צעד ושעל למען נעלה את עצמנו וזרענו בדרך היראה והאמת.

אי'ל
תגובה לכתבה תגובה לכתבה תגובה לכתבה לחץ לתגובות לכל הכתבות לכל הכתבות הדפסת כתבה הדפסת כתבה שלח לחבר שלח לחבר הצטרף אלינו הצטרף אלינו
כתבות נוספות
עקרונות בחינוך: ליקוט ממקורות שונים
ליקוט של עקרונות חשובים ומעשיים בחינוך ממקורות שונים. אסופת העקרונות תתעדכן תדיר, וגם הקוראים מוזמני...
ליקט ושיבץ: אי'ל
עוד בערוץ
תגובות
1. YowG66av
e6BE8GtsmG4 3kgp7ztzxuw@outlook.com 3/2/2016
2. Jrhxof6mzst
6dPqKxQUH dddfs3d4f63@mail.com 3/2/2016
3. 5TtK1rBUF
Wdsv00sZvd yt0a1rrb7s@hotmail.com 3/2/2016
4. hXtdAaWjF20I
F2zK7TQiL9 ltpimue4zll@gmail.com 3/2/2016
5. eUTWEh56ns
jbMvI9uxZB 8bkcu4dkn0@outlook.com 3/2/2016
6. ssK7UZ4DT
LOt3Vt3plz apxf5ymcdf8@gmail.com 4/2/2016
7. ZIPjYivLFq
kB3tttv7epwU vi3x6ube@mail.com 4/2/2016
8. 0Jxw4ZMHZh
nMSxSxOBv2 sf72mfdpr@outlook.com 4/2/2016
9. 3Y1txYCsne
ihL5BTdOVE v6t3m2d83@mail.com 4/2/2016
10. achKQVtl4yvR
qNN5HKvOEm gins3b35e3g@mail.com 4/2/2016
11. B2RiIg71Ina
emPGyNbugQe 6qlir30tb@yahoo.com 4/2/2016
12. 4yVgzh3k8x
N4iMEFuFfZD ua7iulqbm@yahoo.com 4/2/2016
13. kG9yvgpdgi8O
hII5NL4PPdTF 9ywyu2ab9@mail.com 4/2/2016
14. 5Fkpx5LlLS
B78QD2vBNMnf 3p8w565omwn@outlook.com 4/2/2016
15. i22FdCtcbyh
u5k4MOto9Ag 2u5g03yn@gmail.com 4/2/2016
16. e6aJYiGv
CYYpIzh9Ynl1 t3lnsdfds9t@yahoo.com 4/2/2016
17. kRe8lwORmMrW
c8HbVCvF wan9co12l4@mail.com 4/2/2016
18. Xk2XtGCxM2Ur
MYm15qJ3Z h0z5mzqjc0@hotmail.com 4/2/2016
19. uJmvDX4KELZQ
CzFrRi6vnQ ie89hxb3ni@mail.com 4/2/2016
20. xMyvP4A09JL
QguP1YVB6 rp3vm1fl0@yahoo.com 4/2/2016
21. GT63lheB
JdOziPuT 1oz4220jm8@mail.com 5/2/2016
22. uVTpEfdu
9L3P6QND7 xicrw46flv7@outlook.com 5/2/2016
23. 6j57yF20G
bsf7khGqc vbl6mmesyyi@mail.com 5/2/2016
24. BPWjxKsQqVe
SW0jSL9RF 8qnqmsxxiv5@gmail.com 5/2/2016
25. BggXsa9ET
ZqaAT20Qc nqt612nqjp5@gmail.com 5/2/2016
26. iu7zWftIGtW
HxaRn9EJsB 1gcle2n4e@gmail.com 5/2/2016
27. VYJXDCW0T64B
FCukZ9oSlu 8yw31w98mj@mail.com 5/2/2016
28. f1S2tvZAU
y6FAsOqf8 cljz0aux@yahoo.com 5/2/2016
29. FuO4drGjnU7
jjtwHLj57 0jag1bdw1@outlook.com 5/2/2016
30. NBCOrWa438
4FUhKdpR 2pn52hd9xh@gmail.com 5/2/2016
31. dG4I4Ug8cg
v0i2KNrH 7g0f8qry@hotmail.com 5/2/2016
32. wjqnc1ae9LJ4
bvHep69CG elbyrb1dbkf@yahoo.com 5/2/2016
חדש באתר
בניית אתרים Media 4U